På AAPG anvender vi følgende definition på mobning: “En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer” (1)

Vi vil med vores antimobbestrategi fremme trivslen på AAPG. Den skal sikre, at vi lever op til vores værdigrundlag om at vise tolerance og dermed forebygge mobning og fremme trivsel. Vi vil også sikre os, at vi opdager mobning og gør vort bedste for at stoppe det.

 

Skolens værdigrundlag

I skolens værdigrundlag fremhæves en række værdier, som er grundlæggende for vor skole. Her peges især på værdier som:

Tolerance, som betyder at vi kan rumme både forskellighed, fællesskab og individuel udvikling, og at vi er hjælpsomme og hver især bidrager til en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Det betyder også, at vi tager os tid til at lære kolleger, elever og kammerater at kende og til at dyrke fællesskabet.

Trivsel, som betyder at vi bidrager aktivt til et kollegialt klima, hvor arbejdsglæde og motivation fremmes, og at vi støtter og udvikler et aktivt elevmiljø i tilknytning til og uden for undervisningstiden.

 

Hvad forstår vi ved trivsel?

På AAPG udtrykkes de to vigtige begreber, tolerance og trivsel ved at vi

 • accepterer og værdsætter hinanden både selvom og fordi vi er forskellige.
 • anerkender at alle er en del af vort fællesskab.

 

Hvordan fremmer vi tolerance og trivsel?

”Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker”. (Center for Konfliktløsning). Konflikter kan derfor dreje sig om:

 • Venskaber/uvenskaber
 • Aftaler/regler, der brydes/misforstås
 • Drilleri
 • Slagsmål/vold
 • Tyveri/rapseri
 • Negativ omgangstone – bruge udtryk om hinanden der kan opfattes negativt
 • At være udenfor/indenfor i et fællesskab
 • Hvem man skal arbejde sammen med?

 

Kender vi omfanget af mobning på vores skole?

Nej, men i efteråret 2017 udsendes en APV hvori mobning indgår. Denne undersøgelse forestås af ER sammen med elevrådgiveren UK.

 

Forebyggelse

Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Først og fremmest er alle ansatte på AAPG gode rollemodeller i dagligdagen i vores omgang med andre mennesker. Dernæst er det gældende, at

 • der regelmæssigt afholdes klassens timer
 • alle klasser skriver en klassekontrakt, hvori de beskriver de sociale mål for samarbejde og samvær i klassen
 • den interne evaluering omhandler såvel faglige som sociale aspekter for den enkelte elev – og at de drøftes af klasseteamet.
 • læreren handler aktivt i det øjeblik, det erfares at en elev er socialt presset / mobbes.

 

Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever?

Lærere, elever og forældre observerer en ændret adfærd hos eleven/elever. Vi skal holde øje med tegn som kan være:

 • Øget fravær
 • Lider ofte af hovedpine eller mavepine
 • Har angstanfald og/eller søvnproblemer
 • Kan begå fysiske overgreb på sig selv, fx skære i sig selv
 • Manglende livsglæde, energi og mod
 • Er nem at forvirre og har svært ved at beslutte sig eller udtrykke sig klart
 • Tvivler på sig selv og får mindre selvværd og selvtillid
 • Taler et hårdt sprog
 • Er tavs og indesluttet
 • Er ensom og isoleret
 • Er trist og ked af det
 • Er vred og aggressiv i omgangstone og reaktionsmønster – begynder måske selv at være efter andre
 • Mister tilliden til andre og oplever alting som anklager mod sig selv
 • Mister engagement og nærvær i skolen
 • Klarer sig dårligere i skolen mht. faglige præstationer

 

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever?

Mobning foregår mellem mennesker. Derfor skal der arbejdes med de relationer og med den kultur, hvori mobningen er opstået.

Lærere har pligt til at

 • tage fagligt såvel som personligt ansvar for elevernes sociale trivsel og for håndtering af mobning
 • have fokus på elev/elev-forholdet gennem den daglige kontakt med eleverne og sørge for, at eventuelle problemer afdækkes
 • arbejde for et kollegialt miljø i skolen, hvor samarbejde om og fælles ansvarlighed for elevernes sociale trivsel er en selvfølge
 • medvirke aktivt til at skabe debat om pædagogisk praksis og metode på området samt videreformidle viden og erfaringer, der kan bidrage positivt til arbejdet med klassens sociale liv
 • arbejde aktivt for at fremme en social integrationskultur i skolen, hvor forskelligheder hos børn som udgangspunkt opfattes som potentialer og ressourcer

 

Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret?  

Klasselærer og elevrådgiver taler med den unge om mobningen. Læreren skal være lyttende og spørge undersøgende ind til elevens oplevelser: Hvad sker der? Hvor sker det? Hvor længe har det stået på? Vær åben og accepter det, du hører. Sæt ikke spørgsmålstegn ved det som eleven oplever.

Elevrådgiver fører individuelle samtaler med de direkte involverede. Der spørges ind til: Hvor længe har det stået på? Hvad er der sket? Hvor er det sket? Herefter Iværksættes en handleplan for mobberne. Er de involverede elever under 18 år informeres forældrene om handleplanerne.

Klasselærer tager samtaler med resten af klassen. Hvad ved de? Der iværksættes en handleplan for klassen/afdelingen. Gode spørgsmål til klassen er: Hvordan skal klassen/gruppen samarbejde aktivt for, at klassen/gruppen bliver et godt sted at være? Opstil sammen med eleverne regler for god adfærd. Lad dem komme med input om, hvordan en god klasse ser ud. Resultaterne bør gøres synlige i klassen.

Lærerteamet inddrages og orienteres om klasselærerens arbejde og mål.

Der kan efter vurdering indkaldes til et individuelt eller fælles forældremøde, hvor forældrene inddrages i arbejdet om at sætte mål for trivslen i klassen ved at lave aftaler om, hvordan forældrene bakker hinanden op.

 

LEDELSENS ROLLE  

Hvad gør vi i skolens ledelse for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Ledelsen sørger for at

 • værdigrundlaget er på dagsordenen i skolens pædagogiske praksis
 • der hvert 2. år laves en undervisningsmiljøundersøgelse af elevernes trivsel. Undersøgelsen planlægges og udføres af elevrådet og elevrådgiveren i fællesskab. Ledelsen sørger for at følge oppå resultaterne og efterfølgende lave handleplaner i samarbejde med elevråd, lærere og skolebestyrelse.

Ledelsen skal orienteres, hvis en lærer opdager, at der finder mobning sted i en klasse. Ledelsen kan deltage i samtaler med forældrene til mobbere.

Det er endvidere ledelsens opgave at vurdere og udvikle de ansattes kompetencer i overensstemmelse med vores værdigrundlag.

 

1) Dan Olweus: Mobning i skolen, 2000:15 (orig. 1992)