VEDTÆGTER for den selvejende institution AARHUS PRIVATE GYMNASIUM

§ 1. Navn og hjemsted:

Den selvejende institutions navn er ”Aarhus Private Gymnasium” boende i Aarhus Kommune, CVR/SE- nummer 36673826 og Institutionsnummer 280681

Stk. 2. Skolen drives som en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution i henhold til de enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. om gymnasier og hf.

Stk. 3. Institutionens hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 4. Institutionens adresse er Bjødstrupvej 26, 8270 Højbjerg.

Stk. 5. Skolen er oprettet 21.07.2015 med virkning fra skoleåret 2015-16.

§ 2. Formål:

Stk. 1. Aarhus Private Gymnasium er etableret for at sikre, at flere får en gymnasial eksamen med henblik på videregående uddannelse. Undervisningen skal baseres på de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Aarhus Private Gymnasiums værdier bygger på:

Ansvar, som betyder at vi respekterer fælles beslutninger og skolens regler, og at vi påvirker skolens udvikling gennem deltagelse i f.eks. råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Tolerance, som betyder at vi kan rumme både forskellighed, fællesskab og individuel udvikling, og at vi er hjælpsomme og hver især bidrager til en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Det betyder også, at vi tager os tid til at lære kolleger, elever og kammerater at kende og til at dyrke fællesskabet.

Fornyelse, som betyder at vi sætter ambitiøse mål både særfagligt, fællesfagligt og pædagogisk. Det betyder også, at vi giver mulighed for faglig og personlig udvikling for alle, at vi hilser nye ideer og initiativer velkommen og bidrager til en konstruktiv sparring og støtte til implementering.

Åbenhed, som betyder at vi arbejder med en åben og gennemskuelig kommunikation, at vi opdyrker og vedligeholder kontakter ud af huset regionalt, nationalt og internationalt. At vi prioriterer samarbejdet med folkeskoler og de videregående uddannelser.

Trivsel, som betyder at vi bidrager aktivt til et kollegialt klima, hvor arbejdsglæde og motivation fremmes, og at vi støtter og udvikler et aktivt elevmiljø i tilknytning til og uden for undervisningstiden.

Almendannelse, som betyder at kunne færdes i flere sammenhænge med en sikkerhed for, hvad der er korrekt adfærd i den konkrete sammenhæng er nødvendigt for globaliseringens borgere. Almendannelse handler om at forstå det, der er nødvendigt for at kunne klare sig i den verden, man lever i. Det kræver, at man kan uddanne sig, fungere i sin profession, deltage i demokratiet via aktivt medborgerskab og indgå i sociale fællesskaber. Diversitet som en styrke og ressource, som betyder at potentialer udfoldes, skaber en værdi og bringes i spil til gavn for det omliggende samfund. De ressourcer støtter vi med at insistere på en god omgangstone med respekt for forskelligheder. Man må meget gerne undre sig og spørge, og italesætte diversitet.

Høj faglighed og inklusion, som betyder, at det er afgørende at kende hver elevs individuelle behov. Det kalder vi at møde hver elev, hvor han/hun er. Vi tror på fremgangen kommer ved, at man kender den enkelte elevs behov og får skabt en skole, hvor der er en god ungdomsuddannelse, som giver god adgang til kompetencegivende videregående uddannelser. Mens målet er uddannelse, er midlerne høj faglighed, inklusion og engagement blandt lærere og elever.

Karrieresparring, som betyder, at vi prioriterer samarbejdet med erhvervslivet, og skolen er med til, at de studerende i videst muligt omfang matches med mentorer, som kan være karriererådgiver eller sparringspartner for dem igennem undervisningstiden.

Stk. 3. Undervisningen skal baseres på de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser.

§ 3. Økonomi:

Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for skolens økonomi og drift, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Udgifterne til institutionens drift dækkes hovedsageligt af tilskud fra det offentlige efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og af de skolepenge, der betales forud af de på skolen optagne elever, efter takster, fastsat af bestyrelsen. Uddannelsesinstitutionen kan derudover modtage bidrag fra andre.

Stk. 3. For den selvejende institutions forpligtelser hæfter alene institutionens formue.

§ 4. Anbringelse af institutionens midler:

Stk. 1. Skolens midler må alene komme skolen og skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 2. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Eventuelle bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i “lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)”, og de må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 4. Værdipapirer skal noteres i den selvejende institutions navn.

§ 5. Den selvejende institutions ledelse:

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, herunder 1 repræsentant for forældrene.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 2 medlemmer med erfaring fra uddannelsessektoren udpeges af bestyrelsen fra Højbjerg Privatskole i Aarhus. 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering af de øvrige medlemmer med stemmeret af bestyrelsen, 1 medlem og 2 suppleanter vælges blandt og af forældre til elever på Aarhus Private Gymnasium. Elevrådet udpeger en myndig repræsentant til bestyrelsen, som ikke har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Personer tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig kan sidde i bestyrelsen på lige fod med personer, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 4. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af § 4, stk. 3, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) eller af vedtægterne.

Stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden fx ved generel inhabilitet indtræder suppleanten, som da er valgt for resten af funktionsperioden. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst mulig.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand, der træder i formandens sted ved dennes forfald. Bestyrelsesformanden skal vælges at bestyrelsens midte.

Stk. 8. Bestyrelsen udpeges for en 3-årig periode.

Stk. 9. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden. Se dog Stk. 6.

Stk. 10. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er forældre til elever på skolen. (2. pkt slettet)

Stk. 11. Senest 14 dage efter at ny forældrerepræsentant er valgt, konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 12. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sin virksomhed. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med skriftlig dagsorden mindst 4 gange om året og i øvrigt så ofte, som formanden finder det fornødent.

Stk. 13. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget, og i tilfælde af dennes forfald, næstformandens. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 15. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 16. Rektor og en af elevrådets udpegede repræsentant for eleverne kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 17. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 18. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 6. Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Bestyrelsen vil i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd altid følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne gældende i lov om private gymnasieskoler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomiske forhold. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

§ 7. Tegningsret:

Stk. 1. Institutionen forpligtes over for tredjemand af formanden og næstformanden i forening eller af rektor i forening med formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 3. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves dog underskrift fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden. Nærværende bestemmelse tinglyses på den selvejende institutions faste ejendomme.

§ 8. Budget og regnskab:

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år budget og rapport for institutionen og fastsætter herunder størrelsen af skolepengene.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser herom. Årsrapporten skal i revideret stand indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Stk. 5. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 6. Årsrapporten skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, som tillige skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab.

Stk. 7. Rektor udarbejder forslag til budget til forelæggelse for bestyrelsen.

Stk. 8. Ansatte ved skolen og forældre til umyndige elever har efter anmodning ret til at få indblik i revisionsprotokoller og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt, dog ikke heri indeholdte oplysninger, som er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, jf. § 6, stk. 3, nr. 4.

Stk. 9.

Bestyrelsen kan udstrække retten efter stk. 8 til også at omfatte andre personer.

§ 9. Rektor:

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens rektor efter ministeren for børn, undervisning og ligestillings godkendelse.

Stk. 2. Den siddende rektor har ret til at fremsætte forslag til sin efterfølger og er forpligtet til at indhente lærerforsamlingens indstilling. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at følge forslag og indstillinger. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af Undervisningsministeriet. Rektors aflønning og ansættelsesforhold sker i overensstemmelse med de for private gymnasieskoler til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger faste lærere og andet fast personale efter indstilling fra rektor. Rektor ansætter og afskediger timelærere, vikarer og andet timelønnet personale.

Stk. 4. Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen. Rektor har det pædagogiske ansvar og skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets eller hf’s fagrække i overensstemmelse med § 5 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Stk. 5. Rektor indkalder forældrene til forældremøder så ofte, det findes fornødent.

Stk. 6. Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte gælder forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 8. Ansættelsen af rektor skal godkendes af undervisningsministeren, jf . § 4, stk. 2 i lov om private gymnasieskoler, studentereksamener og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Se også § 5, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 847 af 9. august 2004.

§ 10. Vedtægtsændringer og institutionens opløsning:

Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om ændring af vedtægterne skal træffes med simpelt flertal af bestyrelsen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer gælder ikke, medmindre de indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen, og medmindre de er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere skal vedtægtsændringer være påført bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift.

Stk. 3. Vedtægtsændringer gælder først, når de er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

Stk. 4. Ophører institutionen med at drive undervisningsvirksomhed efter formålsbestemmelsen, eller hvis den ophører med at drive skole i henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), skal den nedlægges. Det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning om institutionens opløsning. Beslutning om institutionens opløsning skal træffes med 2/3-dels flertal af bestyrelsen og med hele bestyrelsens tilstedeværelse.

Stk. 6. Umiddelbart efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om institutionens opløsning, orienteres forældrene herom og om grundlaget herfor. Endvidere skal Undervisningsministeriet omgående orienteres, når bestyrelsen har truffet beslutning om skolens nedlæggelse, og skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens/kursets virksomhed må indstilles.

Stk. 7. I tilfælde af den selvejende institutions opløsning er bestyrelsesmedlemmerne forpligtet til at fungere, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 8. En eventuel nettoformue anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skole/kursusformål, der støttes gennem lov om institutioner for uddannelse til studentereksamen. Dette gælder dog ikke i det omfang, det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, der er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

Foranstående vedtægt er vedtaget, Aarhus den 12.8.2015.

Godkendt af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 24.8.2015.

Offentliggjort 25.8.2015 på skolens hjemmeside.

En revision af vedtægterne vedtaget, Aarhus den 31.10.2017 – offentliggjort den 6.11.2017 på skolens hjemmeside.

En revision af vedtægterne vedtaget, Aarhus den 6.11.2018 – offentliggjort den 6.11.2018 på skolens hjemmeside.

En revision af vedtægterne vedtaget, Aarhus den 14.1.2019 – offentliggjort den 15.1.2019 på skolens hjemmeside.