På Aarhus Private Gymnasium evaluerer vi både undervisningen i de enkelte fag og den enkelte elevs læring.

 

Evaluering af elevernes læring

Evalueringen af den enkelte elevs læring er en central del af vores undervisning og vores skriftlighedsstrategi.

Vi evaluerer både summativt og formativt, men vi har hovedvægt på den formative evaluering. Det vil sige, at vi prioriterer konkret feedback til eleverne i stedet for blot at give karakterer.

Eleverne får standpunktskarakterer to gange om året og årskarakterer i slutningen af året.

Alle elever skal have en formativ evaluering efter de to første karaktergivninger samt inden den sidste karaktergivning. Pointen er, at eleverne skal vide, hvor de ligger i forhold til karakter og fagligt niveau.

Derudover evalueres elevernes læring løbende i undervisningen gennem den tætte dialog mellem lærerne og eleverne.

Hvert undervisningsforløb afsluttes desuden med en evaluering, som fokuserer på forløbets læringsmål.

 

Evaluering af undervisningen

Hvert undervisningsforløb afsluttes med en evaluering af undervisningen. Evalueringen er en del af den løbende dialog mellem elever og lærer. På baggrund af evalueringen tilpasser lærerne undervisningen i det efterfølgende forløb.

Derudover har vi fastsat nogle uger i skoleåret, hvor alle lærere iværksætter evaluering i deres fag. De fælles evalueringer bliver drøftet af ledelsen og lærerne, hvorefter der bliver lavet en opfølgningsplan.

Vi evaluerer:

 • Lærerens formidling
 • Samarbejdet og studiemiljøet i klassen
 • Læringsmålenes synlighed
 • Det faglige niveau
 • Elevernes indsats
 • Trivslen
 • Undervisningens relevans

 

Elevevalueringer af undervisningen har vist, at en række temaer går igen i flere klasser. De er skrevet som overskrifter nedenfor. Temaerne er blevet forelagt både lærerne og eleverne.

 

Ønsker om formative evalueringer

 • Eleverne kobler de formative samtaler med eksamenslignende undervisningsformer. Hvordan laver man gode formative samtaler og får fulgt op på dem?

Handling:

Fokus på den gode formative samtale. Læreren spørger eleven om dennes udfordringer, som man kan tage udgangspunkt i (selvrefleksion). Herefter nedskrives der konkrete mål, som man kan vende tilbage til næste gang.

 

Hvad gør man når eleverne ikke har læst lektier?

 • Hvad gør man med elever, der ikke har forberedt sig? Elevreaktion er: ”jamen så skal man ud af klassen og lave dem”, men er det altid hensigtsmæssigt efter lærernes opfattelse?

Handling:

Den enkelte lærer afprøver efter egen vurdering forskellige tiltag – og melder tilbage om sine erfaringer. Der samles op på erfaringer med lektiefri forløb.

 

Undervisningsvariation – i den enkelte time og som helhed.

 • Det kan – jvf elevernes egne ønsker herom – være en mulighed at variere med kortvarige anvendelser af f.eks. digitale quizzer, elevfremlæggelser og CL-metoder

Handling:

Erfaringsudveksling efter supervision, hvor man afprøver på forhånd aftalte variationer.

 

Tavleundervisning

 • – synes at være et stort ønske, men hvordan skal lærerne håndtere dette ønske? Er der her et indsatsområde, som kunne være fokus for en omgang supervision? Er det en effektiv indlæringsform – eller flygter eleverne fra egen aktivitet?

Handling:

Erfaringsudveksling efter supervision. Supervision bør inddrages, så man kan lære at forstå ens egen form for tavleundervisning.

 

Lektiemængden – udformningen af lektierne

 • Omfanget af lektier begrædes af en del elever i 1g.
 • Her er der mest af alt vel tale om, at de endnu ikke er klar over de arbejdsmæssige krav, der er forbundet med at gå i gymnasiet?
 • Det tilstræbes, at der gives målrettede lektier for i Lectio i form af et mindre antal spørgsmål, der kan besvares ved at læse lektien. Lektierne skal kunne læses på ca. 20-30 minutter.

Handling:

Læreren afprøver forskellige former for afleveringer (video? lydfiler?). Den enkelte lærer afprøver efter egen vurdering – og melder tilbage om sine erfaringer.

 

Tilrettelæggelse af skriftlige opgaver

 • De eksisterende regler siger: antallet af opgaver noteres i Lectio ved semestrets start, maks. 8 elevtimer pr uge, titel skrives i Lectio senest tre uger før aflevering og opgaveteksten 14 dage før. Introduktionen til opgaven bør derfor ligge i mellem titel og opgave skrives ind. Opgaven bør hænge sammen med forløbet, hvorfor det kan være en god ide allerede ved forløbets start at introducere til dette og til opgaven.

Handling:

Intet forslag til handling – de eksisterende regler følges.